بررسی و تحلیل تحولات حقوق بین الملل عرفی در حفاظت از منابع آب زیرزمینی فرامرزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محمّدرضا محمّدی[1]- یوسف مولایی[2]*- امیرحسام حسنی[3]- محسن عبدالهی[4]
تاریخ دریافت: 14/05/1399-  تاریخ پذیرش: 28/05/1399
 
چکیده:
امروزه سفره های آب زیر زمینی مهمترین منبع تأمین آب شیرین برای انسانها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیر زمینی توسط دولتها بر این حوزه متمرکز است. مهم ترین چالش های پیش روی دولتها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخایر می گردد. در آبخوان های فرامرزی کاستی و پیچیدگی هزینه ها، هم از نظر شناخت و هم از نظر قوانین بین المللی به مراتب بیشتر از آبخوان های داخلی که تنها تحت حاکمیت یک کشور قرار دارند می باشد. در شرایط حاضر که میزان مصرف آب های زیر زمینی در بسیاری از نقاط جهان بیش از تغذیه آبخوان ها شده، به منظور پیشگیری از منازعات آینده و بهبود استفاده از این منبع مشترک متناهی، ضرورت شناخت و اجرای قوانین بین المللی مؤثر در مورد منابع آب زیر زمینی بیش از حد احساس میشود. در این پژوهش، ابعاد جهانی حفاظت قانونی از کیفیت آب­های زیرزمینی مطرح و به برشمردن کاستی­های موجود در این زمینه پرداخته شده است.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
mohammadi134848@yahoo.com


[2] - استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران: نویسنده مسئول
ymolaei@ut.ac.ir


[3] - استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ahhassani@srbiau.ac.ir


[4] - دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
mo_abdollahi@sbu.ac.ir

کلیدواژه‌ها