تأملی بر مسئولیت ناشی از تبلیغات کذب رسانه ای با رویکرد فقهی حقوقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فاطمه مهدوی[1]
تاریخ دریافت: 10/03/1399-  تاریخ پذیرش: 05/04/1399
 
چکیده:
امروزه تبلیغات بخش مهمی از تجارت است. استفاده از اطلاعات غلط و کذب در تبلیغات، سبب گمراهی مصرف کنندگان و یا دیگر رقبا خواهد شد و نیز با افزایش روز افزون رسانه ها و تنوع آن در فضای مجازی سبب گردیده است که به واسطه نفوذ آنها در عرصه اجتماعی، در عرصه تبلیغات بازرگانی هم ورود پیدا کند و از سوی تولید کنندگان مورد استقبال قرار گیرند و بدلیل عدم آگاهی و به علت کمبود نظارت و فقدان قوانین و مدون در این حوزه و نیز به جهت کذب بودن این تبلیغات، ضروری به وجود بیابد. لذا در این مقاله قصد داریم مسئله تبلیغات کذب و دروغین و آثار و پیامد آن از منظر فقه و حقوق را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و در صورت خسارات وارده به جبران آن برآمده تا از حقوق افراد، حمایت شود.[1]- دکتری تخصصی، مدرس فقه و حقوق اسلامی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد  اسلامی، قائمشهر، ایران
mahdavif@mailfa.com

کلیدواژه‌ها