شناسایی عوامل مؤثر بر فردگرایی مثبت کارکنان در راستای مدیریت جهانی منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

علی بانج شفیعی[1]- نادر شیخ‌الاسلامی[2]*- نرجس شکری[3]- امیربابک مرجانی[4]
تاریخ دریافت: 04/08/1399-  تاریخ پذیرش: 25/09/1399
 
چکیده:
فردگرایی به عنوان یکی ازمسائل اجتماعی‌و فرهنگی‌درخور توجه جامعه مدرن است. جهانی‌شدن بصورت یک موج توفنده‌ روابط ‌و مناسبات کشورها و دولت‌ها را دگرگون ساخته ‌و با سرعت‌پیوندهای پیچیده‌ای بین فرهنگ ها و جوامع بشری ایجاد کرده ‌است. بنابراین، این پژوهش با رویکرد کیفی و کمی، به روش نظریه زمینه‌ای وپیمایشی و با هدف کاربردی انجام شد. با بهره‌گیری از روش نظریه زمینه‌ای، داده‌های حاصل از مصاحبه‌های انجام‌ شده با 20 نفر از خبرگان و نخبگان بانک قوامین و جامعه علمی دانشگاهی که از سوابق اجرایی درسطوح تصمیم‌گیری برخوردار بودند، بدست آمد. از نظر روش پیمایشی پرسشنامه‌ها بین 342 نفر از کارکنان بانک قوامین توزیع وسنجیده شد. عوامل مؤثر بدست‌ آمده در بخش کیفی شامل نگرش، مسئولیت‌پذیری، فرهنگ خردورزی، تفکر بهنگام وامنیت شغلی می‌باشد. در بخش کمی مشخص شد بین مؤلفه‌های بدست ‌آمده و فردگرایی مثبت رابطه معناداری وجود داشت. همچنین با وجود فردگرایی مثبت می‌شود از بروز رفتارهای ضد بهره ‌وری جلوگیری کرد و به جهانی‌شدن مدیریت منابع انسانی و جهش تولید نیز رسید.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی گروه مدیریت دولتی، واحد تهران‌شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
aliagha015@gmail.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی، واحد تهران‌شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
nader.shk@gmail.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، واحد تهران‌مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
nargesshokry@yahoo.com


[4] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، واحد تهران‌مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
bmarjani@gmail.com

کلیدواژه‌ها