تحلیل وضعیت قاچاق کالا از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی با تأکید بر وضعیت حقوقی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

عبدالرضا بازهوایی[1]- زینب پورخاقان[2]*- لیلا رئیسی دزکی[3]
تاریخ دریافت: 31/02/1399-  تاریخ پذیرش: 04/06/1399
 
چکیده:
از مهم‌ترین انواع قاچاق‌ها که موجب افزایش جرایم اقتصادی می‌گردد، قاچاق کالا و ارز است. قاچاق کالا از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در حقوق داخلی و بین‌المللی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت قاچاق کالا از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی با تأکید بر وضعیت حقوقی ایران است. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و همچنین کنوانسیون‌های نایروبی، سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی به تعریف قاچاق کالا و ارز و ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. از آثار مخرب و زیان‌بار قاچاق کالا بر توسعه پایدار می‌توان به کاهش اشتغال، افزایش جرایم اقتصادی، تهاجم فرهنگی، فساد اداری، فاصله طبقاتی جامعه و... اشاره کرد. جهت جلوگیری از این‌گونه آثار زیان‌بار می‌توان با تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین گذشته، نظارت‌های قضایی داخلی و بین‌المللی قدم مؤثری برداشت و از طریق نظارت‌های اقتصادی و کنترل مرزها از قاچاق کالا در کشور جلوگیری نمود.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
Rezabazhavaei@gmail.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران: نویسنده مسئول
poorkhaghan@gmail.com


[3] - دانشیار و عضو هیئت علمی حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
Raisileila@gmail.com

کلیدواژه‌ها