راهکارهای بیشینه سازی قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در دوره گذار ژئوپلیتیکی در غرب آسیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سعید حسن خانی[1]- محمد اخباری[2]*- غلامحسن حیدری[3]
تاریخ دریافت: 8/07/1399-  تاریخ پذیرش: 15/07/1399
 
چکیده:
در دوره گذار ژئوپلیتیکی هرکشوری براساس فعالیت وموفقیت های بدست آمده در این دوره، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی تثبیت می نماید. در این تحقیق هدف اصلی شناخت راهکارهای بیشینه سازی قدرت منطقه ای ایران در دوره گذار ژئوپلیتیک در غرب آسیا است و سؤال تحقیق عبارتست از اینکه ایران چگونه می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی قدرت منطقه ای خود را افزایش دهد؟ نوع تحقیق کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و موردی- زمینه ای است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که ایران می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی با بهره گیری از فرصت های ژئوپلیتیکی و مزیت های دوره گذار به بیشینه سازی قدرت منطقه ای خود از طریق تدوین راهبرد ژئوپلیتیکی و با اجرایی کردن شبکه سازی منطقه ای؛ ایجاد دسترسی فعال به شبکه کارگزاران منطقه ای خود و نیز درونی سازی قدرت در برابر تهدیدات اقدام نماید.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیای سیاسی-  گروه جغرافیا ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Saeid.h1355@gmail.com


[2] - داتشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Dr.m.akhbari@gmail.com


[3] - داتشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 heidari@mahsabz.com

کلیدواژه‌ها