تحلیل مسئولیت دولت در تدوین سیاستگذاری تأمین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بختیار ملکی طولابی[1]- رضا پریزاد [2]*
تاریخ دریافت: 16/07/1399-  تاریخ پذیرش: 05/08/1399
 
چکیده:
دولت از مهمترین نهادهای بشری است که در مقایسه با سازمانها، نهادها یا گروههای دیگر دارای اهداف گسترده و فراگیرتری بوده و غایت اصلی آن تأمین خیر عمومی است‌. مبنای عقل دولت تأمین مصلحت عمومی است و سیاستگذاری عمومی به عنوان ساحتی از اراده یا عمل دولت باید با به کارگیری بهترین راه حل ممکن معطوف به تحقق این مبنا باشد.تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که، مسئولیت و عملکرد دولت در قبال سیاستگذاری تأمین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین و ارزیابی می‌باشد؟ یافته‌های تحقیق نشان از آن دارد که، عملکرد و مسئولیت پذیری دولت درحوزه سیاستگذاری تأمین اجتماعی درجمهوری اسلامی ایران بر اساس، نگرش واکنشی و احساسی، تفسیر حمایتی، عدم تطابق با حق و تکلیف قانون مدارانه در زمینه برخورداری آحاد جامعه از منافع عمومی و بر مبنای رویکرد تغییرات جزئی- تدریجی (محافظ کارانه) قابل تبیین و ارزیابی می‌باشد.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی سیاست گذاری عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران
Bm_toolabi@yahoo.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه  علوم سیاسی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول
r_parizad@yahoo.com

کلیدواژه‌ها