حقوق بشر و تحول مفهوم حاکمیت (از حاکمیت به مثابه مصونیت به حاکمیت به مثابه مسئولیت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امیررضا حجتی[1]- هرمیداس باوند[2]*- مهدی ذاکریان امیری[3]- علی اصغر کاظمی[4]
تاریخ دریافت: 28/04/1399-  تاریخ پذیرش: 03/06/1399
 
چکیده:
در این مقاله در پی آن هستیم که با تعریف دو مفهوم حقوق بشر و امنیت و حاکمیت ملی بتوانیم ارتباط میان آنها را تبیین کنیم و در واقع این رویکرد را که حقوق بشر تضعیف کننده حاکمیت و امنیت ملی دولتهاست، به نقد بکشانیم و در راستای این فرض که حقوق بشر می‌تواند عاملی در راستای تحکیم یکپارچگی ملی و در نتیجه تقویت حاکمیت و امنیت ملی باشد، گام برداریم. حقوق بشر بایستی به عنوان هنجاری عام و جهانی مطرح شود، نه هنجاری منطقه‌ای یا خاص و این امر در گرو روابط بین‌الاذهانی است که آن را ساخته و پرداخته می‌کند. نخست با نگاهی به حقوق بشر و سپس با دیدگاهی به سیاست بین‌الملل، به تشریح مفاهیم حقوق بشر و حاکمیت ملی و تحول این مفاهیم از رهگذر رعایت و تضمین حقوق بشر پرداخته‌ایم. در نهایت رویکرد سازه­‌انگاری و نظریه بومرنگ طرح و بر همین مبنا نتیجه‌گیری شده است.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Amir.hojati65@gmail.com


[2] - استاد روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
davoud.hermidas.bavand@yahoo.com


[3] - دانشیار و عضو هیئت علمی روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
mzakerian@yahoo.com


[4] - استاد روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات وعلوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
aakazemi@hotmail.com

کلیدواژه‌ها