سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم سایبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امیرحمزه عرب پور[1]- محمدرضا شادمان فر[2]*
تاریخ دریافت: 8/05/1399-  تاریخ پذیرش: 12/06/1399
 
چکیده:
فضای مجازی که اخیرا دنیا را به دهکده کوچکی تبدیل کرده محیطی معد ارتکاب جرایم است. اتصال به فضای سایبر بر دامنه پیچیدگی ها افزوده و مسایل اجتماعی نوینی را در رابطه با بزهکاران و بانیان نظام دادگری جنایی به وجود آورده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و تبیین پدیده کاملا جدی و خطرناک تروریسم سایبری، بیان عوامل تهدید زیرساخت های دولتی و صنعتی و ارائه راه کارهای اجرایی مناسب و پیشرفته دولت در پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری است. در نهایت پیرامون فضای سایبری در ایران و راه کارهای مقابله با تروریسم سایبری می توان به کلیه اقداماتی که قوه مجریه درراستای پیشگیری از تروریسم سایبری لحاظ نموده اشاره داشت، و بی تردید توسعه صنایع بومی با فناوری های نوین از جمله رایانش ابری و معماری سرویس گرا مهمترین عامل در ایجاد امنیت ملی در چنین شرایطی است.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
amirhamzeh.arabpour@yahoo.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق  کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران: نویسنده مسئول
Mrsh23@gmail.com

کلیدواژه‌ها