کنش ها و واکنش های پوپولیسم و دموکراسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
پروین کوثری[1]- قاسم ترابی*[2]- محمد علی قاسمی[3]
تاریخ دریافت: 26/11/1398- تاریخ پذیرش:10/12/1398
ماهیت مردم سالار بسیاری از رژیم­های سیاسی و حساسیت نسبت به فرایندهای دموکراتیک در رویارویی با پوپولیسم از یک سو و اهمیت یافتن شاخص­های دموکراسی در پیشرفت و توسعه و ماهیت رژیم­های سیاسی کشورها از دیگر سو، مسائل مربوط به آن و ابعاد راهبردی آن را در کانون توجه علمی قرار داده  است. از این رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی مفهوم پوپولیسم و راهکارهای آن در تقابل با دموکراسی با استفاده از روش­های کتابخانه­ ای و مقایسه­ ای، عملکرد دموکراسی و پوپولیسم در عصر جهانی شدن را مورد بررسی قرار داده و آنگاه با ذکر برخی از مهمترین شاخص­های دموکراسی، واکنش پوپولیسم در قبال آنها را بررسی می­کند. نتایج  مبتنی بر فرضیه پژوهش حاکی از آن است که پوپولیسم با برخورداری از ابزارهایی چون رهبری کاریزماتیک و خودکامه، دموکراسی مستقیم، تئوری توطئه و اساطیر هویت بخش به تقابل با دموکراسی می­پردازد. از این رو شناخت ابزارهای کنش پوپولیسم که ضروری به نظر می رسد، نیز صورت گرفته است.

[1]-  دکتری تخصصی، علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه ازاد اسلامی، همدان، ایران
p.kosari1348@yahoo.com

-[2] دانشیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه ازاد اسلامی، همدان، ایران
                 
[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، دانشگاه بوعلی سینای، همدان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Actions and Reactions of Populism and Democracy in Iran

چکیده [English]

parvin kosari [1]
ghasem Toraby [2]
Mohammad Ali Ghasemi[3]
 
Abstract:
The democratic nature of many political regimes and the sensitivity to democratic processes in dealing with populism on the one hand and the importance of democratic indicators in the development of countries and the nature of political regimes on the other hand, have put the issues related to it and its strategic dimensions in the center of scientific attention. Using library and comparison methods, therefore, the present study aims to analyze the concept of populism and its strategies in opposition to democracy and also the function of democracy and populism in the age of globalization and then examines the reaction of populism to them by mentioning some of the most important indicators of democracy.
The results based on the research hypothesis indicate that populism confronts democracy with tools such as charismatic and authoritarian leadership, direct democracy, conspiracy theory and identity myths. Hence, the tools of populism that seem necessary have been identified.[1]- PhD in Political Science, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran. p.kosari1348@yahoo.com


[2] - Associate Professor of International Relations, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran. Corresponding Author. ghasemtoraby@yahoo.com            


[3]- Assistant Professor of Political Science, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran. mualiq@gmail.com
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • democracy
  • Populism
  • Globalization
  • Media
  • Mass
  • lifestyle