بررسی انتقادی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نامدار بابایی[1]-ولی الله انصاری[2]*- علی قربانی[3]
تاریخ دریافت: 6/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398
 
چکیده:
مفهوم انصاف در حقوق کیفری مدرن با تاثیر از اندیشه "متهم محوری" است.  با اندکی مسامحه قسمت اعظم اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای ماهوی و آیین دادرسی با هدف تضمین حداکثری حقوق متهم تنظیم و ترسیم گردیده است. این رویکرد "بزه دیده" را در وضعیت بغرنجی قرارداده است. هم باید ستم بر آمده از ظلم"متهم" را تحمل کند و هم با بی تفاوتی دستگاه عدالت کیفری نسبت به خود بسازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و بطور ویژه میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی مظهر چنین اندیشه­ ای است. در حقوق کیفری "پست مدرن" ضمن انتقاد از این وضعیت، از طریق رویکرد "عدالت ترمیمی"، در صدد است توازن بین شاکی و متهم در فرایند حقوق کیفری را تضمین نماید. در اندیشه اسلامی مطابقت دادرسی با فرامین خداوند، شاخص منصفانه بودن دادرسی است و در اندیشه اروپایی، قضاوت مردم معیار منصفانه بودن دادرسی محسوب است .
 [1]- دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، (پژوهش محور)،  واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
goldenfit.web@gmail.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق علوم جزایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
drvansari98@gmail.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
agt1350@gmail.com

کلیدواژه‌ها