بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
حسین کامرانی[1]- بیژن عابدینی[2]*-محمد حسین رنجبر[3]- فائق احمدی[4]
تاریخ دریافت: 13/10/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398
 
چکیده :
هدف این پژوهش بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه است. تقلب در صورت های مالی شامل هرگونه اقدام عمدی توسط شرکت برای گمراه کردن استفاده کنندگان از این صورت های مالی به ویژه سرمایه گذاران و اعتبار دهنگان از طریق تهیه و انتشار صورت های مالی حاوی اشتباه با اهمیت می باشد. تقلب آثار منفی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد. تقلب از طریق خدشه وارد کردن به اخلاق و فرهنگ جامعه و سیاست های دولت در تامین منافع مردم و از بین رفتن منابع در جهت مبارزه با آن، مانع بسیار مهمی برای ارتقای فرهنگ کار و رقابتی شدن فعالیت های سازنده و خنثی شدن تلاش ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می باشد. با افزایش تقلب جامعه با توجه به بدبینی های ایجاد شده درجا زده و در بعضی موارد به افول کشیده می شود.[1] - دانشجوی دکتری، حسابداری، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران
kamarani@gmail.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، ایران: نویسنده مسئول
abdini56@gmail.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران
ranjbar@gmail.com                      


[4]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت مالی و حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران
ahmadi21@gmail.com
 

کلیدواژه‌ها