بررسی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
حسن شمسینی غیاثوند[1]*- سعید جهانگیری[2]
تاریخ دریافت: 12/12/1398- تاریخ پذیرش:22/2/1399
 
چکیده:
تاتیرات کرونا بر سیاست خارجی را می­ توان در ابعاد امنیتی، اقتصادی، سیاسی در نظر گرفت. در واقع کرونا در حال تحمیل مناسبات جدیدی در روابط بین المللی است. البته باید خاطر نشان کرد که اینگونه اظهارنظرها ممکن است یک جانبه و با شائبه های سیاسی همراه باشد. هدف محوری این نوشتار تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی در یک نگرش کلی است. ولی به طور کلی می توان گفت که سیاست خارجی در دوره پساکرونا متفاوت از دوران گذشته خواهد بود. با این توضیح که پیگیری منافع ملی از سوی دولت ها ادامه می یابد، اما سازوکارهای تحقق منافع ملی ممکن است متفاوت از گذشته باشد. به طور کلی می توان برخی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی را می توان بدین صورت ارایه کرد؛
- گذار از جهان تک- چند قطبی به بلوک بندی جدید؛
- گذار از همگرایی جهانی به تنش های نسبی جهانی بخصوص بین قدرت های بزرگ جهانی؛
- بازگشت بیشتر به ناسیونالیسم در سیاست خارجی؛
- تاکید بر دولت گرایی و گذار نسبی از جهانی شدن؛
- افزایش اهمیت منطقه گرایی در سیاست خارجی و کاهش نسبی تنش های منطقه ای؛[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران: نویسنده مسئول
Shamsini_h@yahoo.com


[2] - دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران ،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Saeedjahangiri61@yahoo.com

کلیدواژه‌ها