بررسی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
حسن شمسینی غیاثوند[1]*- سعید جهانگیری[2]
تاریخ دریافت: 12/12/1398- تاریخ پذیرش:22/2/1399
 
چکیده:
تاتیرات کرونا بر سیاست خارجی را می­ توان در ابعاد امنیتی، اقتصادی، سیاسی در نظر گرفت. در واقع کرونا در حال تحمیل مناسبات جدیدی در روابط بین المللی است. البته باید خاطر نشان کرد که اینگونه اظهارنظرها ممکن است یک جانبه و با شائبه های سیاسی همراه باشد. هدف محوری این نوشتار تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی در یک نگرش کلی است. ولی به طور کلی می توان گفت که سیاست خارجی در دوره پساکرونا متفاوت از دوران گذشته خواهد بود. با این توضیح که پیگیری منافع ملی از سوی دولت ها ادامه می یابد، اما سازوکارهای تحقق منافع ملی ممکن است متفاوت از گذشته باشد. به طور کلی می توان برخی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی را می توان بدین صورت ارایه کرد؛
- گذار از جهان تک- چند قطبی به بلوک بندی جدید؛
- گذار از همگرایی جهانی به تنش های نسبی جهانی بخصوص بین قدرت های بزرگ جهانی؛
- بازگشت بیشتر به ناسیونالیسم در سیاست خارجی؛
- تاکید بر دولت گرایی و گذار نسبی از جهانی شدن؛
- افزایش اهمیت منطقه گرایی در سیاست خارجی و کاهش نسبی تنش های منطقه ای؛[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران: نویسنده مسئول
Shamsini_h@yahoo.com


[2] - دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران ،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Saeedjahangiri61@yahoo.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of the Corona on Foreign Policy

نویسندگان [English]

  • Hasan Shamsini Ghiasvand
  • Saeed Jahangiri
چکیده [English]

Hasan Shamsini Ghiasvand [1]
Saeed Jahangiri[2]
Abstract:
Corona's influence on foreign policy can be considered in security, economic and political dimensions. In fact, Corona is imposing new relations on international relations. Of course, it should be noted that such statements may be one-sided and accompanied by political flaws. The central goal of this paper is the effects of Corona on foreign policy in a general perspective. But generally it can be said that foreign policy in the post-Corona period will be different from the past. Explaining that the pursuit of national interests by governments continues, but the mechanisms for the realization of national interests may be different from the past. In general, some of the effects of Corona on foreign policy can be presented as follows;
-Transition from a unipolar world to a new block chain
-Transition from global convergence to relative global tensions, especially between major world powers
- Further return of nationalism in foreign policy
-Emphasis on statehood and the relative transition of globalization
-Increasing the importance of regionalism in foreign policy and the relative reduction of regional tensions[1] Hassan Shamsini Ghiasvand. Assistant Professor of Political Science. Department of Political Science. Azad University of Takestan Branch. Qazvin


[2]- Ph.D in Political Science, Iran, Law School, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Foreign policy
  • National interests
  • America
  • Globalization