جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده

 
حجه الله ابراهیمیان[1]-حسن انصاری[2]- احمد غریبی[3]
تاریخ دریافت: 18/11/1398- تاریخ پذیرش:10/4/1399
 
چکیده:
در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی­های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی­های اجرایی تعیین می­نماید که بخشی از آن بر اساس اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی، تدوین و ابلاغ سیاست­های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تامین می­شود. سوال اصلی تحقیق حاضر که با یک رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است؛ بدین صورت است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاست­های کلی نظام چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که رهبری با تفویض اختیار یکی از وظایف مهم خود مندرج در بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را در جهت تدوین و اجرای سیاست­های کلی نظام، تضمین کننده هدایت و مدیریت کلان انقلاب اسلامی دانسته­اند.[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول
hojjat49@gmail.com


[2] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
hasan.ansari56@gmail.com


[3] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
agharibi26@yahoo.com
 

کلیدواژه‌ها