عدالت به مثابه برابری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
علی اصغر موسی پسندی[1]- کمال پولادی[2]*
تاریخ دریافت: 14/12/1398- تاریخ پذیرش:29/2/1399
 
چکیده:
بعد از انتشار کتاب عدالت به مثابه انصاف جان رُالز بحث عدالت و عدالت اجتماعی به محوری­ترین موضوعات فلسفه سیاسی و اندیشه ­های اجتماعی تبدیل شد و موج بزرگی از نوشته­ ها و نظریه­­ ها در این حوزه به راه افتاد. همراه آن مسئله برابری و نسبت آن با عدالت نیز به موضوع نوشته ­ها و نظریه­ های پرشماری تبدیل شد. مقاله پیشرو از این نقطه عزیمت کرده است که تحقق عدالت اجتماعی بدون تعهد به الزامات «برابری اجتماعی» میسر نیست. پرسش مقاله این است که چه نسبتی بین مفهوم عدالت و به ویژه عدالت اجتماعی با مفهوم «برابری اجتماعی» وجود دارد؟ فرض مقاله این است که عدالت اجتماعی تنها با پیش برد ملزومات «برابری اجتماعی» می­­تواند مسیر خود را تا غایت تحقق عدالت اجتماعی به پیش ببرد. مقاله بحث خود را با نقد و تحلیل نظریه­ های مطرح در این حوزه و سنجش آنها با محک نقد و معیار همسازی نظری به پیش خواهد برد.[1]- دانش آموخته  دکتری تخصصی، علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
poyaoffice@yahoo.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران: نویسنده مسئول
kamal.pouladi@gmail.com

کلیدواژه‌ها