بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت هزینه بر عملکرد سازمانی شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شیرمحمد یعقوبیان[1]-بابک جمشیدی نوید[2]*- مهرداد قنبری[3]- آرش نادمی[4]
تاریخ دریافت: 12/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398
 
چکیده:
      فرآیند مدیریت هزینه استراتژیک یک سیستم برنامه ریزی سود و مدیریت هزینه است که توسط قیمت فروش هدایت شده، با محوریت مشتری، متمرکز بر طراحی و بین چند دپارتمان می‌باشد. هزینه‌یابی هدفمند، مدیریت هزینه را در مراحل اولیه توسعه محصول آغاز نموده و با درگیر کردن فعال تمام زنجیره ارزش، در کل طول عمر محصول به کار می‌گیرد. فرآیند تصمیم‌گیری در هزینه یابی هدفمند، در بر گیرنده تیم‌های بین بخشی است که اعضا آن از واحد‌های مختلف (تولید، مهندسی، تحقیق و توسعه، بازاریابی، و مالی حسابداری) بوده و مسئولیت تعیین قیمت فروش قابل پذیرش، میزان برگشت از فروش متناظر با آن وهمین طور هزینه ممکن برای هر آیتم تولیدی را بر عهده دارند. این استراتژی مدیریت درصدد کاهش دادن هزینه‌ها بر می‌آید و می‌کوشد از طریق کاهش دادن هزینه‌ها در مقایسه با شرکت‌های رقیب به سهم بیشتری از بازار دست می‌یابد. سازمان‌ها بی مهابا درصدد افزایش کارایی برمی آید. در اجرای استراتژی حفظ ثبات و پایداری در الویت قرار می‌گیرد و شرکت به فکر نوآوری و خطر پذیری نیست بلکه به دنبال عرضه محصولات و خدمات به قیمت‌های رقابتی است. البته از کیفیت محصولات نمی کاهد و به سودی معقول تن در می‌دهد.[1]- دانشجوی دکتری، حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
yaghobian7489@yahoo.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران: نویسنده مسئول
jamshidinavid@iauksh.ac.ir


[3]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
mehrdadghanbary@yahoo.com


[4]- استادیار و عضو هیئت علمی، آمار، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام ، ایران
nademiarash@gmail.com

کلیدواژه‌ها