بررسی بزه کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای ایران و کنوانسیون جرائم سایبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مهدی عبدی پور کشاورز[1]- باسقلی انصاری[2]*- حمید ششگل[3]
تاریخ دریافت: 28/10/1398- تاریخ پذیرش:1/12/1398
 
چکیده:
جرم کلاهبرداری به لحاظ گسترش دامنه و پیچیدگی آن در فضای مجازی (سایبر) موجب تحولات گسترده‌ای در زندگی بشر گردیده ‌است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است، اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاه‌برداری بهره‌گیری از روش‌های متناسب ضروروت میابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان در مورد مخاطرات سیستم­‌های رایانه‌ای است و طبیعتا پس از آگاهی نظارت دائمی سازمان‌ها برروی سیستم رایانه‌ای و تدابیر امنیتی است.هدف از تحقیق موردنظر، بررسی تاثیرات و تاثرات جرم کلاهبرداری در امنیت اجتماعی و قانون جرائم رایانه‌ای در جامعه می‌باشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و در آن به تعریف، انواع و تفکیک کلاه برداری رایانه ای بانگاهی تحلیلی پرداخته شده ‌است و االنهایه راهکارهایی مناسب برای مقابله با آن ارائه گردیده است.
 
 
 
 
 [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
Mahdi.abdipour1359@gmail.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول
Bebaran@yahoo.com


[3]-  استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران
r.hamid_sheshgol@yahoo.com

کلیدواژه‌ها