بررسی تطبیقی خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 کامیار شیبت زاده[1]- بهشید ارفع نیا[2]*- ولی رستمی[3]
تاریخ دریافت: 16/10/1398- تاریخ پذیرش: 3/11/1398
 
چکیده:
پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی ‌موضوع تحقیق، به تبیین خلأ‌های قانونی اسناد رسمی ‌می‌پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، در مقایسه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه در حوزه اسناد رسمی ‌در هر دو کشور توجه ویژه‌ای به سند رسمی ‌شده است این موضوع سبب شده تا صلاحیت‌ها و اختیارات سردفتران و ضمانت اجراهایی که برای سند رسمی ‌در قوانین پیش‌بینی شده است لحاظ گردد علاوه بر آن سند رسمی در هر دو کشور با خلاهای قانونی فراوانی روبه رو می باشد.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی  
notary_1023@yahoo.com


[2] - دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
bearfania2121@gmail.com


[3] - دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
vrostami@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها