بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عباس امامی[1]- عسکر جلالیان[2]*- سیدحسین صادقی[3]
تاریخ دریافت: 24/11/1398- تاریخ پذیرش: 25/12/1398
 
چکیده:
این مطالعه تحت عنوان بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده و با هدف بررسی جایگاه بودجه ریزی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده به رشته نگارش درآمده است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. در جمهوری اسلامی ایران بودجه دولت هر بخش به صورت جدا و براساس مفاصا حساب به طور مفصل در هر یک از کمیسیون های تخصصی به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ایالات متحده عملکرد بودجه براساس برنامه های استراتژیک و عملیاتی پیاده شده اندازه گیری می شود و سازمانی ها، فدرال وابسته به کنگره و نهادهای نظارتی مجلس سنا بر عملکرد بودجه، نحوه خرج کرد آن و همچنین نوع ردیف بودجه موثر بر شکل گیری برای طرح های عمرانی اقدام به تهیه گزارش و ارزیابی آن می نمایند.[1]- دانشجوی دکتری تخصصی،حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی
Abbas.emami57@yahoo.com


[2]- دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
Dr_ajalalian@yahoo.com


[3] - استادیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، واحد زابل، دانشگاه ملی زابل، زابل، ایران
h.sadeghi1361@yahoo.com

کلیدواژه‌ها