بررسی جرم شناختی تأمین مالی تروریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وحید  وزیری[1]-محمد علی حاجی ده آبادی[2]*
تاریخ دریافت: 20/1/1399- تاریخ پذیرش: 2/7/1399
 
چکیده:
تامین مالی تروریسم، به مجموعه اعمالی اطلاق می شود که با ارائه یا جمع آوری مبالغ به هر نحو و با هر توجیهی از جمله پرداخت جزیه، مالیات، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر تجارت های سیاه انجام می­شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم و برخلاف قانون و به عمد و با وجود قصد به شکل های گوناگونی همچون پول نقد، ارائه اموال منقول و غیرمنقول، حواله ها و ابزار الکترونیک در اختیار این گروه ها قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی جرم شناختی تأمین مالی تروریسم است و سوال اصلی در این پژوهش این است که، از دیدگاه جرم شناختی و با تبیین نظریات جرم شناسی به بررسی چرایی گرایش افراد، سازمان ها و گروه های مختلف به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی پرداخته شود؟ نظریات جرم شناختی چون معاشرت افتراقی، خنثی سازی را جرم بیان می کنند.[1]- دانشجوی  دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق و علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
vahid.vaziri90.vv@gmail.com


[2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول
dutism15@gmail.com

کلیدواژه‌ها