رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی از منظر قضات در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قضات دادگستری استان تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سید مرتضی حسینی[1]- سید محمد حسینی[2]*- عبدالوحید زاهدی [3]- امیر فروتن[4]
تاریخ دریافت: 24/1/1398- تاریخ پذیرش: 17/2/1398
 
چکیده:
این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان­گردان بر مولفه های مختلف امنیت اجتماعی از جمله مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران. این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 55 تن از قضات دادگستری استان تهران را شامل می شود که تمامی آنها با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفته اند. پایایی این پرسشنامه که با ضریب الفای کرونباخ مورد اندازه گیری قرار گرفته است 87% می باشد. در این پژوهش برای اثبات فرضیه، از آزمون t تست تک گزینه ای استفاده شده و وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان و مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی تایید شده است.  [1]- دانشجوی دکتری، جرم شناسی و حقوق جزا، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
h.seyedamir92@gmail.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Drsmh285@yahoo.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Zahedi.abdolvahid@gmail.com


[4] - مدرس ارشد، هیات مدرسان شهرداری تهران، در رسته مدیریت و ستاد
Amir_froutan@yahoo.com

کلیدواژه‌ها