نگاهی بر سیاستگذاری کلان آموزشی در کشور(مطالعه موردی: اشتراک‌گذاری دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

برای شناسایی مولفه‌های اشتراک‌گذاری دانش در این پژوهش برای اطمینان از موثر بودن شاخص‌های شناسایی شده به عنوان اشتراک‌گذاری دانش از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته بین خبرگان استفاده شد. با توجه به نتایج مصاحبه با خبرگان، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد اشتراک گذاری دانش بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شامل دانش محوری با مولفه‌های کدگذاری دانش با 5 شاخص، شخصی‌سازی دانش با 4 شاخص و توجه به دانش ضمنی با 4 شاخص؛ فرد محوری با مؤلفه‌های نگرش با 4 شاخص، تمایل با 4 شاخص و رفتار با 4 شاخص؛ دانشگاه محوری با مؤلفه‌های انعطاف پذیری با 4 شاخص، قانون مداری با 4 شاخص و ارتباطات با 3 شاخص بود. در نهایت هدف اصلی از انجام این پژوهش واکاوی سیاستگذاری کلان آموزشی در کشور با نگاهی به شناسایی و تبیین ابعاد و مولفه‌های اشتراک‌­گذاری دانش بین اعضا هئیت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود.

کلیدواژه‌ها