فاصله نظر و عمل در تحقق آرمان شهر اسلامی ایرانی با تاکید بر آموزش آن در مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حسن شمس ابراهیمی[1]-سیدشمس‌الدین هاشمی‌مقدم[2]*
تاریخ دریافت: 24/2/1399- تاریخ پذیرش: 22/3/1399
 
چکیده:
آموزش متوسطه یکی از مهمترین مقاطع تحصیلی است. در این مقطع مهمترین آرمانهای یک سیستم آموزشی و مهارتهای زندگی به فراگیران آموزش داده می‎شود. حساسیت و اهمیت آموزش در این مقطع تحصیلی، پژوهشگران را بر آن داشته است که به مطالعه در این حیطه بپردازند. با توجه به این مسأله، هدف از این مطالعه تحلیلی بر نظام آموزشی دوره متوسطه در راستای آرمان‌شهر اسلامی-ایرانی است. روش تحقیق کمی، با ترکیبی از روش کتابخانه‌ای و بهره‏گیری از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر سنین 14-18 در مناطق 4، 7، 13 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در دوره آموزشی متوسطه در عمل و نظر در تحقق آرمانشهر اسلامی ایرانی فاصله وجود دارد. این نتیجه با واکاوی متغیرهایی همچون اهداف اسلامی ایرانی، روشهای اسلامی ایرانی و سبک زندگی اسلامی ایرانی استنباط گردید.
[1]- دانشجوی دکتری، فلسفه تعلیم و تربیت، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران  

shams48h@gmail.com

[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اراک،اراک، ایران: نویسنده مسئول
hashemimoghadam@saraku.ac.ir

کلیدواژه‌ها