الگوی الهامی بوش و ترامپ در ملت سازی و ترویج دموکراسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

علیرضا معشوری[1]- روح الله شهابی[2]*-بهرام یوسفی[3]-  فریدون اکبرزاده[4]
تاریخ دریافت: 27/11/1398- تاریخ پذیرش: 22/3/1399
 
چکیده:
اندیشه­های لئو اشتراوس تأثیر فراوانی بر سیاست خارجی آمریکا داشته است. از مهمترین آنها نظراتش درباره استبداد و رژیم سیاسی است که در دولت بوش با ایده تغییر رژیم در عراق نمود پیدا کرد. آمریکا برای خود یک رسالت جهانی قائل است تا ارزشها و دموکراسی آمریکایی را ترویج کند. این رسالت جهانی در دولت بوش به صورت مداخله و نظامی­گری بود. اما ترامپ معتقد است جایگاه آمریکا در سطح بین­المللی ضعیف شده و شرایط داخلی نیز نا­مطلوب است. ترامپ این شرایط را نتیجه مداخلات خارجی می­داند. ترامپ به دنبال ایجاد تغییراتی در سیاست­های آمریکا است تا به جایگاه گذشته­ اش باز گردد، تغییراتی که حامیان اشتراوسی ترامپ به یک تغییر رژیم تشبیه می­کنند. بوش به دنبال مکتب مداخله­ گرایی است ولی ترامپ بر اساس مکتب الگوسازی عمل می­کند تا آمریکا را به جایگاهی برساند که به عنوان یک الگو برای تقلید دیگران باشد.
واژگان کلیدی: جورج بوش، دونالد ترامپ، سیاست خارجی، دموکراسی، الگوی جهانی[1]- دانشجوی دکتری روابط بین­ الملل، گروه روابط بین­ الملل، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران  
alirezamashoori@gmail.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین ­الملل، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران: نویسنده مسئول
shahabi89@hotmail.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین­ الملل، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
brmyousefi@gmail.com


[4] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
drfereydoun.akbarzadeh@yahoo.com

کلیدواژه‌ها