جستاری در کارآمدی برنامه ریزی توسعه با رویکرد آسیب شناسی و شناخت جایگاه حقوقی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
  مهدیه صانعی[1]- خیرالله پروین[2]
تاریخ دریافت: 23/10/1398- تاریخ پذیرش:7/11/1398
 
چکیده:
حقوق اقتصادی عمومی، با توسعه  اشتراک موضوعی دارد هردو با الهام از اقتصاد ، برای پرورش انسان شکوفا ، بر عقلانیت تاکید دارند . برای تحقق توسعه،  شفافیت ، نظارت و پاسخگویی نیاز است حقوق یکی ازمکانیزم های آن را ، "برنامه ریزی توسعه" می داند که پیش زمینه رسیدن به توسعه است .  از منظر هدفمندی و  عقلانیت  که لازمه برنامه ریزی مناسب است ،  در حوزه جایگاه آن در قوانین  و مبانی نظری با پرسشی روبرو است که آیا برنامه ریزی توسعه در ایران از این عناصر بهره مند است؟ سپس برای تحقق توسعه با ابهاماتی مواجه هستیم . در این مقاله، ضمن واکاوی مفهوم برنامه ریزی و ترسیم جایگاه آن در نظام حقوقی، آسیب شناسی حقوقی - اقتصادی برنامه ریزی توسعه در ایران  تحلیل می شود .[1]- دانش آموخته دکتری، حقوق عمومی،گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
mahdie.saneei@yahoo.com


[2] - استاد و عضوهیئت علمی، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران: نویسنده مسئول
khparvin@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها