ارزیابی نقش مدل ارزش افزوده اجتماعی در سیاست سبز و روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
محسن همتی[1]- نقی فاضلی[2]- سیف الله سعدالدین[3]
تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:10/10/1398
چکیده:
با توجه به رشد جمعیت در جوامع بشری و استفاده نادرست از منابع زیستی که منجر به تخریت محیط زیست شده است، ضرورت حفاظت از محیط زیست بعنوان یک مقوله انکار ناپذیر بر همگان پدیدار گشته، بطوریکه امروزه این مقوله به عنوان یک مسئله مهم ملی و حاکمیتی به آن نگاه می­شود. هدف از انجام این پژوهش، کمک به صلح بانان سبز در راستای تفکیک شرکت­های همگام و ناهمگام با محیط زیست، با استفاده از معرفی مدلی جامع و گزارشی مطابق با رویکرد محیط زیست می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل داده - ستانده و مقایسه زوجی داده­­ها می­باشد. نتایج تحقیق بیانگر اهمیت صورتحساب ارزش افزوده اجتماعی به عنوان گزارشی از عملکرد زیست محیطی و اجتماعی واحد تجاری داشته که در این پژوهش ارزش افزوده اجتماعی به میزان تقریبی 38 برابری در همراهی با سیاست سبز افزایش داشته است.[1]- دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
hemmati.mohsen002@yahoo.com


-[2] استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران: نویسنده مسئول
fazeli.n@gmail.com                          


[3] -  استاد و عضو هیئت علمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران  
s.sadodin@semnan.ac.ir

کلیدواژه‌ها