مبانی حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
ایوب احمدی گندمانی[1]-محمد صادقی[2]- بابک باصری[3]
تاریخ دریافت: 20/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398
 
چکیده:
از نظر حقوقی تصمیماتی دارای اعتبار و مشروعیت می باشند که مستند و مستدل به مواد قانونی باشند. یکی از تصمیماتی که در جامعه از طرف مراجع ذیصلاح گرفته می شود، تصمیمات اقتصادی است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال هستیم که پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران آن دسته از تصمیم گیری های اقتصادی دارای اعتبار و مشروعیت می باشد که بر مبنای اقتصاد مدنظر قانون اساسی باشد. در این مقاله سعی نمودیم از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اقتصاد مدنظر قانون اساسی یعنی همان پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی را شناسایی کرده و به تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور پیشنهاد می گردد برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری کنند.[1]- دانشجوی دکتری ، حقوق عمومی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
mohsensargazi29@gmail.com


[2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Dr_ajalalan@yahoo.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، فقه و حقوق و اندیشه های امام خمینی، پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران، ایران
 
 

کلیدواژه‌ها