شریعتی، معنویت و انسان رها شده در عصر جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
خورشید نجفی جویباری [1]-حسن شمسینی غیاثوند [2]- سید اسد الله اطهری مریان[3]- صمد قائم پناه[4]
تاریخ دریافت: 28/10/1398- تاریخ پذیرش:1/12/1398
 
چکیده:
شریعتی در آثار و دیدگاه های خود نظریاتی در مورد برداشت های هویتی، اخلاقی و دینی برای زیست این جهانی ارایه می­کند. به همین دلیل با توجه به اینکه جهان اسلام از جمله ایران تحت تاثیر بحران های همه جانیه جهانی شدن و رسانه ها قرار گرفته است، بازاندیشی در آرا شریعتی می تواند به بخشی از این چالش ها اجتماعی و اخلاقی پاسخ دهد. به همین دلیل در دهه های اخیر مفاهیم و آرا خاص شریعتی درباره انسان بی خویشتن، دموکراسی متعهد، برابری،  عدالت خواهی، دین معنا بخش، فردگرایی، مسئولیت پذیری همگان بسیار افزایش یافته است، چرا که این قبیل مفاهیم در راستای پاسخگویی به بحران انسان رها شده، بحران هویت، افزایش نزاع های اجتماعی، انزواگرایی شهروندان، سبک زندگی نوین، ناکارامدی دموکراسی سیاسی و چالش های مدرنیته بوده است. به عبارت دیگر تحلیلگران و متفکران کنونی تلاش می کنند که با  بازاندیشی از اندیشه های شریعتی و تطبیق این آرا با سده بیست و یکم، پاسخگوی وضعیت و نیازهای کنونی شهروندان در ابعاد اجتماعی باشند.[1]- دانشجوی دوره دکتری، علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
kh.najafi58@gmail.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران: نویسنده مسئول
Shamsini_h@yahoo.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
athariy.asadolah@yhoo.com


[4]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
sghaempanah89@gmail.com


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shariati, Spirituality and Abandoned Men in the Age of Globalization

نویسندگان [English]

  • Khorshid Najafi Jouybari
  • Hasan Shamsini
  • asadolah athary maryan
  • Samad Ghaem Panah
چکیده [English]

 
Khorshid Najafi Jouybari[1]
Hasan Shamsini[2]
Asadolah Athariy Mariyan[3]
Samad Ghaem Panah[4]
 
Abstract:
 
In his works and views, Shariati provides an overview of identity, morality, and religion for living in this world.  For this reason, given the Muslim world, including Iran, has been affected by the crises of globalization and the media. Reconsideration on Shariati's point of views can address some of these social and ethical challenges.  For this reason, in recent decades, Shariati's specific concepts and beliefs about selflessness, committed democracy, equality, justice, meaningful religion, individualism, responsibility is all greatly enhanced, because these concepts address the crisis of abandoned humanity, the crisis of identity, the rise of social strife, Citizens’ isolationism, the new lifestyle, the inefficiency of political democracy, and the challenges of modernity.  In other words, current analysts and thinkers are trying to respond to Shariati's ideas and to bring them into line with the 21st century to respond to the current situation and needs of citizens in the social dimension.[1] - Ph.D. Candidate of Political Science, Islamic Azad University of Takestan, kh.najafi58@gmail.com


[2]- Assistant Professor of Political Science. Department of Political Science. Azad University of Takestan Branch. Qazvin. Iran, Shamsini_h@yahoo.com


[3] - Assistant Professor and Faculty Member, Department of Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran, athariy.asadolah@yhoo.com


[4] Assistant Professor and Faculty Member, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran, Corresponding Author, sghaempanah89@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shariati
  • Astonish Man
  • Elitism
  • Globalization
  • Moral Crisis