آسیب‌شناسی سیاست های اقتصادی دولت در نظام آموزش عالی (مطالعه موردی حوزه خدمات رفاهی دانشجویی در ایران طی سالهای 1398- 1384)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

کیومرث چراغی[1]- علیرضا سلطانی[2]
تاریخ دریافت: 20/712/1397- تاریخ پذیرش: 22/1/1399
چکیده:
در دهه های هشتاد و نود و با موج افزایش آمار دانشجویان و همچنین تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها با مشکلات عدیده ای در حوزه تامین منابع مالی مواجه شده اند. در این مقاله هدف ما پاسخگویی به این سوال می باشد: عوامل اصلی آسیب زا در سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی دانشجویی چیست؟ با توجه به این سوال فرضیه ما این است که افزایش موج تحریم های اقتصادی و کاهش فروش نفت و از طرفی موج افزایشی تورم منجر به ضعف دانشگاهها در تامین نیازهای معیشتی و رفاهی دانشجویان شده است. هدف اصلی ما در این مقاله این است تا با بررسی، تحلیل و آسیب شناسی سیاست های اقتصادی، نحوه برون رفت از موانع و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفته و پنج آسیب و چالش جدی سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی شناسایی و راه های حل این موانع و اصلاحات لازم در زمینه سیاستهای اقتصادی را ارائه نمایم.[1]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی (سیاست های عمومی)، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران             
kioocheraghi@gmail.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Soltani12@gmail.com
 

کلیدواژه‌ها