سیاستگذاری استراتژیک سرمایه انسانی و رابطه آن با بهبود عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش میانجی متغیر اقتضایی استراتژی بازار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سامان موسی نژاد[1]- اسفندیار محمدی[2]- فرشاد سبزعلی پور[3]- رحمت اله محمدی پور[4]
تاریخ دریافت: 28/12/1398- تاریخ پذیرش: 22/1/1399
 
چکیده:
هدف این پژوهش سیاست­گذاری استراتژیک سرمایه انسانی و رابطه آن با بهبود عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش میانجی متغیر اقتضایی استراتژی بازار است. جامعه آماری شامل شرکت‌های بورسی می‌باشد. برای سنجش سرمایه انسانی استراتژیک از پرسشنامه استاندارد ادوارد و همکاران(2006)، برای سنجش عملکرد مالی از پرسشنامه عملکرد مالی قرانفله و همکاران 2014 و برای سنجش متغیر اقتضایی استراتژی بازار از پرسشنامه استاندارد شولز و جکسون(1989)،استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش محتوایی، و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.پس از استخراج اطلاعات با بهره گیری از نرم افزار SPSS با استفاده از جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات به توصیف آنها پرداخته و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون سوبل به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که آماره VAF برابر با 2844/0 می باشد. این بدان معناست که 44/28 درصد از اثر کل سرمایه انسانی استراتژیک بر بهبود عملکرد مالی از طریق متغیر میانجی استراتژی بازار تبیین می شود.[1]- دانشجوی دکتری، مدیریت مالی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
saman65@yahoo.com


[2]- دانشیار و عضو هیئت علمی، مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران: نویسنده مسئول
esfand1970@yahoo.com


[3]- استادیار و عضو هیئت علمی، حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
F_acc58@yahoo.com


[4] - استادیار و عضو هیئت علمی، حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
rm.accounting2@yahoo.com

کلیدواژه‌ها