نظم امنیتی منطقه ای در دوران پساداعش و موقعیت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فرزاد  نویدی نیا[1]- مهناز گودرزی[2]- سید جواد امام جمعه زاده[3]
تاریخ دریافت: 13/8/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398
 
چکیده:
خاورمیانه منطقه­ ای پرتنش است. وجود دولت­های اتوکراتیک و دیکتاتوری­های باثبات نسبی، دست­کم ساختار امنیتی دولت- محور و مبتنی بر موازنۀ هراس را به منزله بخشی از ذات این منطقه برآن مسلط ساخته است. پیدایش تروریسم مذهبی، افراط­گرایی، به ویژه رواج آن در قالب گروه­های وابسته به القاعده و طالبان و در دورۀ کنونی داعش، به تدریج این نظم وستفالیایی دولت- محور را کم­رنگ کرده است.در این مقاله ساختار نظم منطقه­ای این بخش از جهان در دوران پساداعش و موقعیت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی بررسی شده است. در پرتو رهیافت رئالیستی، مدعای اصلی این مقاله آن است که داعش الگوی موازنه قدرت را به الگوهای ناپایدار در چارچوب توازن وحشت تبدیل کرده است. از این رو دولت­های منطقه در دوران پسا­داعش برای تحکیم نظم امنیتی مطلوب خود روابط پرتنش­تری را تجربه خواهند کرد. این مقاله به روش توصیفی و با شیوه کتابخانه­ای به رشته تحریر درآمده است.[1]- دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران
farzad.navid@gmail.com


-[2] استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران: نویسنده مسئول
m.goodarzi@khuisf.ac.i


[3] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
javademam@gmail.com   

کلیدواژه‌ها