رفتارشناسی ایالات متحده در زمینه کاربرد زور پس از حوادث 11 سپتامبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

منیژه اسکندری[1]- مهدی ذاکریان[2] - کیهان برزگر[3]- علی اصغر کاظمی[4]
تاریخ دریافت: 19/9/1398-  تاریخ پذیرش: 9/11/1398
چکیده:
یکی از مهمترین دستاوردهای حوادث یازده سپتامبر سال 2001 میلادی، ایجاد محیط امنیتی جدیدی بود که به تجدید حیات حاکمیت کاربرد زور در روابط بین الملل انجامید و اصل آمرانة ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 مادة 2 منشور ملل متحد با تهدیدی جدی مواجه شد. در واکنش به این حملات ایالات متحدة آمریکا با ابراز نگرانی از عدم کارآیی اصل عدم توسل به زور در مقابله با تهدیدات ناشی از اعمال تروریستی و گسترش سلاح کشتار جمعی، راهبرد جدید امنیتی خود را برمبنای اقدام پیشدستانه/ پیشگیرانه مطرح نمود و با تثبیت آن در اسناد رسمی و آزمودن در حوزه­ های عملیاتی افغانستان، عراق، لیبی و سوریه، نظام حقوق جنگ منشور ملل متحد را به چالش کشید. این مقاله بر آن است با تحلیل رفتارشناسانه مواضع رسمی ایالات متحده در رابطه با کاربرد زور در دوران ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش و باراک اوباما به این موضوع بپردازد که رویکرد این کشور پس از حوادث 11سپتامبر، تلاش برای کسب آزادی عمل استثنایی در زمینة به کارگیری زور در یک نظام حقوقی بین المللی هژمونیک بوده است.* این مقاله مستخرج از رساله دکتری  تحت عنوان "کاربرد زور در روابط بین الملل باتاکید بر دکترین دفاع مشروع پیشدستانه/پیشگیرانه در راهبرد امنیت ملی امریکا" است.
[1]- دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
manizheh_eskandari@yahoo.com


[2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین­ الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
mzakerian@yahoo.com


[3] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین­ الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
kbarzegar@hotmail.com


[4] - استاد و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
aakazemi@hotmail.com
 

کلیدواژه‌ها