تاثیر بحران اوکراین بر روسیه، با تمرکز بر اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین بر روسیه پس از فروپاشی شوروی تا سال 2018

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سهیلا پولادی[1]- بهرام یوسفی[2]- فریدون اکبرزاده[3]- حسین کریمی فرد[4]
تاریخ دریافت:11/9/1398- تاریخ پذیرش:18/10/1398
چکیده:
اوکراین کشوری است با موقعیت ژئوپلیتیک خاص که بین اتحادیه اروپا و روسیه قرار دارد؛ همین موقعیت ژئوپلیتیک باعث شده است که اوکراین ناخواسته درگیر مناقشات بین المللی شود، مناقشاتی که عموماً میان سه قدرت روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا شکل می گیرد. این پژوهش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. سوال اصلی تحقیق ریشه ها و آثار و پیامدهای بحران روسیه و اوکراین  چه بوده است؟ فرضیه به این صورت است که روسیه از حضور غرب در اوکراین و قرارگیری این کشور در جبهه غربی احساس تهدید کرده و با جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و الحاق به خاک خود سعی در ایجاد موازنه سازی با غرب کرد؛ این بحران آثار و پیامدهایی هم برای هر یک از طرف های درگیر در آن داشته است که می توان به از بین رفتن تمامیت ارضی اوکراین، تضعیف وضعیت اقتصادی اوکراین اشاره کرد.[1]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی ( روابط بین‌الملل)، واحد بین الملل خرمشهر - خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی خرمشهر، اهواز، ایران
 pezhoheshyar@gmail.com


[2] - استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد بین الملل خرمشهر - خلیج فارس ،  دانشگاه آزاد اسلامی خرمشهر ، اهواز، ایران: نویسنده مسئول
brmyusefi@gmail.com


[3] - استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد بین الملل خرمشهر - خلیج فارس ،  دانشگاه آزاد اسلامی خرمشهر ، اهواز، ایران


[4] - استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد بین الملل خرمشهر - خلیج فارس ،  دانشگاه آزاد اسلامی خرمشهر ، اهواز، ایران

کلیدواژه‌ها