بررسی شناخت ازمنظر قرآن و مکتب لیبرالیسم (مطالعه موردی کارل پوپر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

ابراهیم زارع[1]-  حمیدرضا حقیقت[2]- عبدالامیر جرفی[3]
تاریخ دریافت: 30/8/1398-  تاریخ پذیرش: 9/9/1398
چکیده:
این مقاله به بررسی شناخت از منظر اسلام گرایان شیعه پرداخته است و به مقایسه آن باشناخت از منظر کارل پوپر متفکر مکتب لیبرالیسم در غرب پرداخته است و این مقاله کوشیده است که درعین بی طرفی به شناخت مبانی شناخت شناسی اسلام و پوپر بپردازد برای این منظور به سراغ قرآن کریم به عنوان کتاب مقدس مسلمانان جهان رفته ایم. با توجه به تکثر تفاسیری که از قرآن کتاب مقدس مسلمانان جهان ارائه شده است پژوهش حاضر از تفاسیری از قرآن استفاده کرده است که به مسئله شناخت پرداخته اند و توسط علمای دینی ارائه شده اند که گرایش اصلی شان به مذهب تشیع دوازده امامی آشکار هست. سوال اصلی این پژوهش این می باشد که آیا تفاوتی بین شناخت اسلامی و شناخت از منظر پوپر است؟ فرضیه مقاله حاضر این می باشد که شناخت پوپر و شناخت از منظر اسلام متفاوت می باشد و این پژوهش به این دلیل اهمیت دارد که اساسا شناخت اسلامی متکی به مبانی دینی است و به همین دلیل جهان ببینی و ایدئولوژی اسلامی متکی براین شناخت است و همین سبک شناخت زمینه ساز و شکل دهنده به روابط اجتماعی و سیاسی مسلمانان است و از سبک شناخت پوپراست که ایدئولوژی لیبرالیسم ارائه می شود.[1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
politcal091768894@chmail.ir


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه  علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران: نویسنده مسئول
hamidrezahaghighat@yahoo.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه  علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
amirjorfi@gmail.com

کلیدواژه‌ها