ارزیابی رویکردهای لیبرالیستی در مواجهه با معضلات زیست محیطی جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مسلم صانعی[1]- ماشاءالله حیدرپور[2]- داود کیانی[3]
تاریخ دریافت: 1/10/1397- تاریخ پذیرش: 29/10/1398
 
چکیده:
توسعه و گسترش تمدن صنعتی، علم‌ گرایی و اصالت فرد اگرچه موجب توانمندی انسان در تسلط بر طبیعت گردید لیکن نتوانست جهان زیست آرمانی را فراهم آورد. چالش‌های برآمده از دل این روش شناسی معرفتی و معضلات زیست‌محیطی جهانی ناشی از آن، پرسش‌های اساسی را در برابر اینگونه رفتار خودخواهانه تمدنی و رشد صنعتی افسار گسیخته، در اذهان ایجاد نمود. نظریات مختلف روابط بین‌الملل نیز در برابر این پرسش‌گری‌ها راهکارهای مختلفی را ارائه نموده‌اند. رویکردهای لیبرالیستی نیز با توجه به مبانی هستی شناختی و معرفتی خود، داعیه‌دار حل معضلات زیست‌ محیطی جهانی هستند. توجه و تأکید به همکاری‌های جهانی، صلح، نقش بازیگران غیردولتی، حقوق بین‌الملل، نهاد گرایی و رژیم‌های بین‌المللی از جمله نقاط مثبت نظریات لیبرالیستی در مواجه با معضلات زیست‌محیطی جهانی می‌باشد. از سوی دیگر تأکید بر اصالت فرد و آزادی‌های فردی، اولویت مسائل اقتصادی، کم توجهی به سایر عوامل محدود کننده همکاری و منافع ملی قدرت‌های بزرگ، عدم توجه عملی به توسعه پایدار، کم توجهی به سطوح تحلیل فروملی و منطقه‌ای از جمله نقاط ضعف این رویکرد محسوب می‌گردد.[1]- دانشجوی دکتری، روابط بین‌الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
moslem.sanei@gmail.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین‌الملل، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول
mashallah.heidarpour@gmail.com


[3]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
dkiani@outlmook.co
 
 

کلیدواژه‌ها