ساخت اداری و لمپن- مدیر در دنیای توسعه نیافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محسن جلیلوند[1]- محمد داودی[2]
تاریخ دریافت: 25/7/1397- تاریخ پذیرش: 10/9/1398
 
چکیده:
لمپن ها گروهی از مردم هستند که از طبقه خود فاصله گرفته اند و دیگر خود را متعلق به آن طبقه نمی دانند. در واقع طیف وسیعی از بی ریشه ها هستند که خاستگاه اولیه آنها می تواند از طبقات مختلف، اما غالباً طبقات و اقشار و لایه های اجتماعی و اقتصادی پایین را در بر می گیرد که با فاصله از طبقه خود ریشه های طبقاتی خود را گسیخته و دنبال ارائه چهره جدیدی از خویش هستند.
لمپن ها بی ریشه هستند و به دلیل بی ریشه بودن به صورت سیال عمل می کنند. اغلب لمپن ها در جابجایی طبقاتی تبدیل به تازه به دوران رسیده هایی می شوند که سعی می کنند از مواهب فضای جدید ایجاد شده حداکثر استفاده را ببرند. آنها در فرایند های پیچیده ای نظیر کودتا، اشغال، فروپاشی و انقلاب در ساختار سیاسی - اجتماعی نمود پیدا کرده و با دستیابی به رانتهای ثروت و قدرت طبقه جدیدی خلق می کنند.
در این میان لمپن- مدیران اغلب از طریق "خویشاوند سالاری"یا "تبار سالاری" یک شبه به یک جایگاه خاص دست یافته اند که نه در روند "شایسته سالاری"بلکه در منظومه"اعتماد محوری"به این مقام رسیده اند.
لمپن- مدیران یکی از شاخص های ساختار سیاسی- اداری در کشورهای توسعه نیافته هستند.[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین­ الملل، گروه حقوق، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز،ایران : نویسنده مسئول
mohsenjalilvand1351@gmail.com


[2]- دانشجوی دکتری، حقوق محیط زیست، دانشکده محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
M.davoodi62@yahoo.com

 

کلیدواژه‌ها