واکاوی ابعاد و مولفه های مدل بالندگی حرفه ای مدیران مدارس متوسطه با تاکید بر سیاست های آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 اکبر جودکی[1]- کامران محمدخانی[2]- امیر حسین محمد داودی[3]
تاریخ دریافت: 25/9/1397- تاریخ پذیرش: 13/11/1397
 
سازمان­ های آموزشی همانند سایر سازمان ها دارای اهداف، ساختار، فرایند سیاستگذاری، برنامه، منابع انسانی و فیزیکی می باشند. به همین منظور برنامه­ های بالندگی حرفه ای مدیران جایگاهی ویژه در سیاست­گذاری­ های آموزش و پرورش دارند و یکی از مولفه های اصلی بالندگی حرفه ای مدیران تدوین سیاست های آموزشی درست می باشد. هدف از انجام این پژوهش واکاوی ابعاد و مولفه­ های بالندگی حرفه­ای و ارائه مدل بالندگی حرفه­ای مدیران مدارس متوسطه با تاکید بر سیاست­های آموزشی بود. این پژوهش از نوع پژوهش ­های کیفی بود و روش تحلیل محتوا در این پژوهش ملاک عمل بوده است. جامعۀ آماری شامل متخصصان و صاحب­نظران حوزه آموزش و پرورش، مسئولان آموزش و پرورش و اعضای هیأت علمی رشته مدیریت آموزشی بود که با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند در مجموع 12 نفر به عنوان مشارکت­ کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه نیمه­ ساختار­یافته جمع آوری شد. برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده­ها از دو روش بازبینی مشارکت­ کنندگان و مرور خبرگان غیر­شرکت­ کننده در پژوهش استفاده شد.
­
[1] - دانش آموخته دکتری، مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ajoodaki786@gmail.com


[2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،  ایران: نویسنده مسئول
k.kamran@srbiau.ac.ir


[3] - دانشیار و عضو هیئت علمی ، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، استان مرکزی، ایران
adavoudi838@yahoo.com

کلیدواژه‌ها