نیازسنجی آموزش مهارت های عمومی( بین رشته ای) به کارآموزان قضایی در نظام قضایی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

شیما شبانی[1]- علیرضا چناری[2]- کوروش پارسا[3]
تاریخ دریافت: 25/6/1398- تاریخ پذیرش: 28/7/1398
 
چکیده
هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا اضافه شدن آموزش موضوعات بین رشته ای (مهارت عمومی) به دوره کارآموزی قضایی از نظر کارآموزان قضایی نیاز محسوب می شود؟ جامعه آماری این پژوهش شامل دوره های کارآموزی شماره 194، 200،202،203 دادرسی تهران و دوره 89 قم است که از تمام کارآموزان این دوده­ ها نظر سنجی شده است. طبق نتایج بدست آمده تمامی افراد شرکت کننده در نظر سنجی آموزش این مهارتها  را  دردوره کارآموزش قضایی برای کلیه مناسب قضایی لازم و ضروری دانستند . از مقام شامخ قاضی درسطح جامعه انتظار می رود کاراموزی در برنامه کاری گنجانده شود. از جمله این موارد می توان به فن سخنوری، مشورت و نحوه ارتباط با همکاران و مسئولان قضائی، آشنایی با امور روانشناسی و روانکاوی، مطالعات و ملاحظات اجتماعی (جامعه شناسی اشاره نمود و انسان شناسی)، مدیریت خشم واسترس، کارگاه خلاقیت و نوآوری، چگونگی اداره جلسات، مدیریت قضایی و رابطه قوه قضائیه با مطبوعات و....[1] - دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران             
m.shabany1392@gmail.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
chenari4520@iran.ir


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
koroushparsa@yahoo.com

کلیدواژه‌ها