میانجی گری کیفری در حقوق ایران و آلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
احسان حجاریان[1]، محمدحسین حجاریان[2]*، ایرج گلدوزیان[3]
تاریخ دریافت: 25/7/1398- تاریخ پذیرش: 17/10/1398
چکیده
میانجی‌گری کیفری روشی است جایگزین برای حل اختلافات خارج از دستگاه قضایی. این روش سابقه طولانی در ایران دارد و حتی در بعضی قوانین مثل قانون شوراهای حل اختلاف به صورت کلی به آن اشاره شده اما به صورت خاص به تازگی وارد قانون ایران شده است. میانجی‌گری نمودی از عدالت ترمیمی می‌باشد در اکثر کشورها به همین منظور استفاده میشود،در سیاست جنایی ایران کاربردی غیرترمیمی دارد و برای کاهش بار پرونده‌ها طراحی شده است. در قانون آلمان میانجی‌گری کیفری به‌طور خیلی کلی پیش‌بینی شده است. به خاطر گستردگی فرهنگی اینگونه قانون‌گذاری بهتر از قانون‌گذاری ایران است که وارد جزییات میانجی‌گری کیفری شده است.با مقایسه بین قوانین ایران و آلمان که سابقه قانونگذاری بیشتری در این مورد دارد، نقاط ضعف و قوت قانون ایران در مقابل قانون آلمان تشریح شده و با تحلیل قانون آلمان از تجربیات قوانین و حقوق آلمان برای قوانین ایران استفاده شده است.[1] - دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی
ehsanhajarian@yahoo.com


[2] *- استاد،گروه حقوق،واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد،ایران
ehajarian@gmail.com


[3] - استاد،گروه حقوق،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران
Miramts@yahoo.com
 

کلیدواژه‌ها