دیپلماسی اجبار در شرایط تحریم های اقتصادی ایران با تکیه بر انرژی بر اساس مدل SWOT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مریم هاتفی[1]-  مریم خانی[2]
تاریخ دریافت: 1/6/1398-  تاریخ پذیرش: 30/7/1398
چکیده:
 نظر به روند گسترده شدن، متنوع شدن و افزایش هوشمندانه تحریم ها، بررسی دیپلماسی اجبار در شرایط تحریم با تکیه بر انرژی به ویژه در صنعت نفت که در حال حاضر یکی از ابزارهای فشار از سوی دولت اجبار کننده «ایالات متحده آمریکا» بر دولت اجبار شونده «جمهوری اسلامی ایران» می باشد؛ تنها با نگاه به استراتژی های کلان در اقتصاد سیاسی این دو کشور با تحلیل چگونگی اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا در فضای دیپلماسی اجبار بر اقتصاد انرژی ایران میسر خواهد شد. این مقاله در تلاش است با استفاده از ماتریس تحلیل swot  بر اساس ماهیت تحلیلی و اکتشافی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های دولت اجبار کننده بر اقتصاد انرژی دولت اجبار شونده، راهبردهای برون رفت از این محدودیت ها را در قالب چهار گروه به مدیران صنعت نفت ارائه نماید.[1] - دکتری تخصصی، جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران : نویسنده مسئول
dr.maryamhatefi@gmail.com


[2] - دانشجوی دکتری، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
m_kh_900@yahoo.com

کلیدواژه‌ها