بررسی نقض حقوق بشر دوستانه در عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال شرق سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مهدی حاتمی[1]- فرید آزاد بخت[2] یاسر بهشتی زاده [3]- سید یاسر میری[4]
تاریخ دریافت: 25/7/1398- تاریخ پذیرش: 1/9/1398
 
چکیده
در تاریخ روابط دو کشور ترکیه و سوریه مسئله کرد یکی از مهمترین عوامل تنش و بحران در روابط بین دو کشور بوده است .با آغاز بحران سوریه و جدی شدن فعالیت مخالفین دولتی در این کشور و همچنین تحت کنترل در آمدن تعدادی از شهرهای مهم سوریه توسط معارضین سوریه، بشار اسد را وادار کرد که برای خارج کردن کردها از جبهه معارضین کنترل مناطق کردنشین را به کردها سپرد و امتیازاتی به آنان داد که مهمترین پیامد این اقدام دولت اسد در رابطه با مناطق کردنشین سوریه تحریک و افزایش فعالیت استقلال طلبانه کردها در مناطق جنوبی و شرقی ترکیه شد. هدف این مقاله بررسی نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه عملیات چشمه صلح در شمال شرق سوریه می باشد. اساسی ترین سوال، مقررات حقوق بین الملل نقض شده در شمال شرق سوریه چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش بصورت تحلیل - توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، استفاده از مقالات معتبر و اینترنت است .[1] - استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، ایران: نویسنده مسئول
hatamilaw@uok.ac.ir


[2] - استادیار و عضو هیات علمی، حقوق بین الملل،گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
F.azadbakht@iauksh.ac.ir


[3] - دانشجوی دکتری، حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
Beheshtizadeh.67@gmail.com


[4] - دانشجوی دکتری، حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
s.yasser.miri@iran.ir

کلیدواژه‌ها