آسیب شناسی قانون منع بکارگیری بازنشستگان (بویژه در حوزه شورای اسلامی شهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

عیدو ریگی فرد[1]- علی اکبر امینی[2]- منصور تاجری[3]
تاریخ دریافت: 1/6/1397- تاریخ پذیرش: 10/10/1397
 
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای قانون‌ منع ‌بکارگیری بازنشستگان در مورد انتخاب شهردارها و نقش آن در قدرت و اختیارات شورای اسلامی شهر انجام شد. سوال اصلی پژوهش بیان می‌دارد که قانون منع بکارگیری بازنشستگان در انتخاب شهردارها با چه چالش‌هایی مواجه است؟ فرضیه پژوهش بیان می‌دارد که قانون منع به کار­گیری بازنشستگان موجب محدودیت‌های شورا، ضعف مدیریت شهری و پایمال شدن حقوق شهروندی می‌شود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و علاوه بر مبانی نظری از نظرات کارشناسان و متخصصان و نمایندگان مجلس که نسبت به این موضوع اظهار نظر نموده‌اند، نیز بهره برده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شمولیت قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مورد انتخاب شهردار به دلیل استفاده شهرداری از بودجه دولتی، قانونی است. لکن انتخاب شهردار توسط نمایندگان مردمی صورت گرفته و مدت انتخاب شهردار 4 سال است نه 30 سال[1] - دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران
alef.rayaneh@yahoo.com


[2] - استادیار و عضو هیأت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
amini.aliakbar@yahoo.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

کلیدواژه‌ها