مسئولیت مدنی دولت در قبال تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فاطمه السادات حسینی[1]-  جلیل مالکی[2]
تاریخ دریافت: 29/7/1398-  تاریخ پذیرش: 11/8/1398
چکیده:
در بین تمامی حقوقی که با عنوان نیاز­های پایه­ ای خانوار در یک اجتماع به افراد داده می­شود. «امنیت غذایی» از مهم­ترین نیاز­های فردی است که مسئولیت تامین آن به عهده دولت­هاست. در واقع دولت در قبال تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی مسئول است. زیرا در صورت قصور و نادیده انگاشتن آن­ها سلامت شهروندان به خطر می­افتد و خسارت جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد که به اصطلاح گفته می­شود دولت در قبال شهروندان مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی دولت در این زمینه به معنی تکلیف به پاسخگویی و جبران خسارت ناشی از عدم ایفای وظایف محوله مطابق قانون است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. طبق نتایج تحقیق، برای جلوگیری از فشارهای ناشی از هزینه­ های مربوط به دادرسی و اتلاف وقت و هزینه شهروندان، راهکارهای غیر قضایی مانند افزایش پوشش­های بیمه­ای و کمک­های نقدی و یارانه­ای به صورت بلاعوض برای تامین جبران خسارت پیشنهاد می­گردد.[1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد ، حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hosseinilawyer@yahoo.com


[2] - استادیار و عضو هیدت علمی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،  تهران، ایران : نویسنده مسئول
jalil.malekii@gmail.com
 

کلیدواژه‌ها