تحلیل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تبیین معضله متقاعدسازی سیاستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هادی صدیقی[1]، علیرضا سلطانی[2]
تاریخ دریافت: 1/6/1398- تاریخ پذیرش: 28/7/1398
 
چکیده
بیش از شش سال از ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی می‌گذرد؛ امّا متاسفانه تاکنون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تا حدود زیادی در رسیدن به اهداف ناموفق، و توانایی پیشبرد کشور به سوی چشم‌انداز ملّی را نداشته است. این سیاست‌ها در متقاعدسازی و بسیج قوا و دستگاه‌های مختلف دیوان‌سالاری اجرایی کشور، بکارگیری ظرفیت‌های بالقوه و استفاده از سرمایه‌های اجتماعی در جهت پیشرفت اقتصادی کشور، ناکام بوده است. در نتیجه، بررسی چرایی ناکامی سیاست‌ها در متقاعدسازی سیاستی مجریان سیاست‌ها، و عدم همراهی آنها با سیاست‌ها، حائز اهمیّت می‌باشد. بنابراین سئوال اصلی پژوهش این است که، دلیل عدم موفقیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در متقاعدسازی سیاستیِ مجریان سیاست‌ها چه می‌باشد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجّه به ماهیت داده‌ها، توصیفی و تحلیلی می‌باشد. فرضیه پژوهش نیز گویای این مسئله بوده که: «عدم موفقیّت در متقاعدسازی سیاستی در میان مجریان سیاست‌ها، به دلیل ساختار دیوان‌سالاری رانتیر و ناکارآمد می‌باشد».[1] گروه علوم سیاسی، سیاست کذاری عمومی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
hadisedighi@yahoo.com


[2]  گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
ali.soltani@iauctb.ac.ir

کلیدواژه‌ها