نگاهی جامع به علل و عوامل ظهور و سقوط داعش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محمدرضا شفاعت[1]- سیدجواد امام جمعه زاده[2]- حسین مسعودنیا[3]
تاریخ دریافت: 4/9/1397- تاریخ پذیرش: 27/10/1397
 
چکیده:
برکسی پوشیده نیست که خاورمیانه ظرف یک قرن گذشته، به دلایل مختلف، همواره یکی از بی‌ ثبات ‌ترین و بحرانی‌ترین مناطق جهان بوده است؛ اما ابعاد و پیامدهایِ ظهور گروه تروریستیِ داعش (دولت اسلامی عراق و شام) در ژوئن 2014، با هیچ‌یک از مقاطع تاریخی گذشته قابل قیاس نیست. حال نظر به اینکه پس از جنگ‌های اول و دوم جهانی، تا کنون، هیچ بحرانی در مقیاسی بین‌المللی، با چنین دامنه‌ای، امنیت جهان و بشریت را تهدید نکرده است، مقالۀ حاضر، برآن است تا ضمن شناسایی مجموعه عواملی که به ظهور و بقای این گروه تروریستی منجر شد، تفاسیر و موارد استفادۀ آنها از اسلام، منابع مالی، نوع حکمرانی، نحوۀ جذب، استخدام و گسترش نیروهای جهادی، پشتیبانی عمومی و همچنین قلمروهای مورد اشغال و تصرفِ آنها را به تفکیک مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد؛ سپس صرف‌نظر از تمرکز ویژه بر نقش و جایگاه صف‌بندی‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللیِ شکل گرفته، به روشی توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه اصلی تمرکز می‌کندکه هرچند جلوگیری از ظهور داعش امکان پذبر بود اما وجود ضعف های ذاتی در سازمان و ایدئولوژی داعش، سقوط این گروه تروریستی را اجتناب ناپذیر کرده بود.[1]- دانشجوی دکتری، روابط بین‌الملل، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
haniehdavodi@yahoo.com

[2]- دانشیار و عضو هیئت علمی،گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران: نویسنده مسئول
javademam@yahoo.com


[3] - دانشیار و عضو هیئت علمی،گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران
H.masoudnia@ase.ui.ac.ir

کلیدواژه‌ها