ناتوی عربی؛ زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری و سیاست‌های ترامپ در این خصوص: راهبردهای ایران در مقابله با آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محمدرضا داوطلب[1]- علی اصغر کاظمی زند[2]- مهدی ذاکریان[3]-حمید احمدی[4]
تاریخ دریافت: 1/6/1398- تاریخ پذیرش: 20/6/1398
 
چکیده:
با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، که نگرشی متفاوت با سطحی از کنش‌های افراط‌گرایانه را نسبت به مسائل مختلف جهانی و منطقه ای اتخاذ می‌کند تهدیدهای امنیتی را برای بازیگران مختلف بوجود آورده است. این نگرش جدید ایران را نیز بعنوان کانون اصلی تحولات منطقه خاورمیانه تحت تاثیر قرار داده است. دولت ترامپ مقابله با ایران را در چارچوب امنیتی‌سازی مسائل در منطقه خاورمیانه گام به گام دنبال می کند. طرح ایجاد ناتوی عربی نیز در کانون سیاست‌های خاورمیانه‌ای ترامپ قرار داشته و هدف نوشتار حاضر را شکل می‌دهد. در همین راستا، در مقاله حاضر، این پرسش اصلی مطرح شده که «اهداف دولت ترامپ از طرح ناتوی عربی در خاورمیانه چیست و با چه موانعی مواجه خواهد بود؟» در مقابل این پرسش اساسی فرضیه مقاله بدین شکل تدوین یافته است که " بنظر می رسد هدف شکل گیری ناتوی عربی تحدید نفوذ منطقه ای ایران و ایجاد بلوک عربی – اسلامی با حضور اسراییل و حتی آمریکا باشد". یافته های پژوهش نشان می دهد موانع اصلی در مقابل طرح ناتوی عربی بروز بحران قطر و شکاف داخلی کشورهای عربی بر سر مسائل منطقه ای، تضعیف جایگاه عربستان از نگاه غرب، تفاوت در قرائت‌های کشورهای منطقه از تروریسم، شکاف در جهان عرب بر سرچگونگی تقابل با ایران و تشدید منازعات و شکاف‌های مذهبی شیعی ـ سنی در خاورمیانه است[1]- دانشجوی دکتری، روابط بین ‌الملل، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
maryamegholamalizade@gmail.com


[2]- استاد و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 aakazemi@hotmail.com


[3]-  دانشیار و عضو گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات وعلوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.


[4] - . استاد و عضوهیئت علمی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها