شناسایی و اولویت بندی موانع تحقق مدیریت یکپارچه شهری(مطالعه موردی شهرداری کرج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

   مهدی پندار [1]
تاریخ دریافت:10/8/1398-  تاریخ پذیرش: 25/9/1398
 
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع تحقق مدیریت یکپارچه شهری و با رویکرد و روش اکتشافی- تحلیلی به موضوع شناسایی و اولویت­ بندی عوامل و مولفه های موثر بر مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری کرج پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی مدیران ارشد، میانی، پایه و کارشناسان در شهرداری کرج و دیگر سازمانهای اداری شهر کرج بالغ بر 1300 نفر هستند که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است و به دنبال پاسخ به این سوال است که چالشها و موانع تحقق مدیریت یکپارچه در شهرداری کرج؛ کدامند؟  نتایج این پژوهش نشان داد با توجه به یافته های بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی؛ یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن وظایف دستگاهها در یک چارچوب معین و مشترک به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عامل، شناخته شده است.[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، گروه اقتصاد کشاورزی، تهران، ایران
mirzaee64@gmail.com

کلیدواژه‌ها