یازده سپتامبر 2001 (رابطه آمریکا و عربستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

علی باقری زاده[1]- شهرام عسکری حصن[2]
تاریخ دریافت:18/6/1397- تاریخ پذیرش:24/2/1398
چکیده:
رابطه آمریکا و عربستان سعودی در طول دهه های گذشته، روابطی از نوع استراتژیکی و راهبردی بوده است. ظن غالب این هست که عربستان سعودی در دوره جنگ سرد یکی از حافظان منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه و بطور خاص خلیج فارس به شمار می رفت. پایان جنگ سرد و تغییر و تحولات در سیاست بین الملل و در ادامه جایگزین شدن بنیادگرایی اسلامی(تروریسم) به جای کمونیسم در سیاست خارجی آمریکا تاثیر خود را به طور محسوس برجای نهاد. در این راستا حادثه11سپتامبر نقطه عطفی در روابط دو کشور شد. بطوریکه روابط دو کشور از یازده سپتامبر تا به امروز دچار فراز و نشیب های زیادی قرار گرفته است. نگارنده از تئوری وابستگی متقابل و ثبات هژمونیک بهره می گیرد. در این پژوهش سعی شده بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسناد موجود و با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین و تحلیل نقش حادثه 11سپتامبر و تاثیر آن بر روابط دوجانبه ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی بپردازیم.[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد رفسنجان،، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان ، ایران: (نویسنده مسئول)
ali_bagherizadeh@yahoo.com


[2] - دانشجوی دکتری، روابط بین الملل،واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
shahram.askari1989@gmail.com
 

کلیدواژه‌ها