بررسی اثر چرخه‌ های تجاری بر تورم در مدیریت شهری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
  مهدی پندار [1]
تاریخ دریافت:10/8/1398-  تاریخ پذیرش: 15/9/1398
چکیده:
 با توجه به اهمیت پدیده تورم در مدیریت شهری، در این مطالعه با هدف بررسی اثر چرخه‌های تجاری بر تورم در مدیریت شهری ایران، مهمترین عوامل موثر بر تورم با تاکید بر چرخه‌های تجاری با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه گسترده (ARDL) در دوره 1395-1357مورد بررسی قرار گرفت. و تلاش می­گردد به این سوالات پاسخ داده شود که اولا آیا بین تورم و چرخه‌های تجاری در ایران رابطه­ای وجود دارد؟ ؛ دوما رابطه تورم و نقدینگی چگونه است؟ ؛ سوما نوسان‌های ارزی، تورم را چگونه تحت تاثیر قرار می دهند؟ و در نهادیت به این سوال پاسخ داده شود که آیا در اقتصاد ایران شواهدی از بیماری هلندی مشاهده می‌گردد؟. نتایج بیانگر این است که متغیرهای چرخه‌های تجاری، رشد نقدینگی، درآمدهای نفتی، نرخ ارز غیر رسمی و نرخ سود حقیقی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده دارای اثر مثبت و معنی‌داری می‌باشند که مطابق با انتظار و تئوری می‌باشند.[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، گروه اقتصاد کشاورزی، تهران، ایران
mpendar@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها