تخریب محیط زیست عراق در اشغال از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
پرستو راهنورد[1]- سهراب صلاحی[2]-  ابومحمدعسگرخانی[3]
تاریخ دریافت: 18/8/1398- تاریخ پذیرش:10/9/1398
 
چکیده:
اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 به بهانه مبارزه با تروریسم و سلاح­های کشتار جمعی و دفاع از حقوق بشر و استقرار دموکراسی انجام گرفت. آمریکا در این جنگ از تسلیحات خوشه­ ای و فسفر سفید و اورانیوم رقیق شده استفاده نمود که منجر به پیامدهای سنگین زیست محیطی و انسانی سنگینی گردید. این مقاله در صدد پاسخ به این سوالات می­باشد که در دوران اشغال عراق (2011-2003)، تحلیل حفاظت و عدم تخریب محیط زیست این کشور از سوی اشغالگران چگونه قابل تبیین است؟ پیامدهای زیست محیطی بکارگیری سلاح‌های ممنوعه در اشغال عراق از منظر حقوق بین­­ الملل دارای چه توصیفی می‌باشد؟ و در صورت ارتکاب جنایات بین المللی در رابطه با محیط زیست در عراق، مراجع صالحه برای تعقیب، محاکمه و مجازات کدام هستند؟ روش مطالعه تبینی و تحلیلی و مطالعه اسناد، کتب و نشریات فارسی و انگلیسی و آمار رسمی  و گزارشات می­باشد.[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین ­الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
p.rahnavard@gmail.com


[2]- استادیار (استاد مدعو)، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران: نویسنده مسئول
Salahi.sohrab@gmail.com


[3] - دانشیار (استاد مدعو)، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
asgarkha@ut.ac.ir
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی،هرمزگان، ایران
p.rahnavard@gmail.com


[2]- استادیار (استاد مدعو شعبه بین الملل)، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی،هرمزگان، ایران: نویسنده مسئول
Salahi.sohrab@gmail.com


[3] - دانشیار (استاد مدعو شعبه بین الملل)، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران
asgarkha@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها