تخریب محیط زیست عراق در اشغال از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

پرستو راهنورد[1]- سهراب صلاحی[2]-  ابومحمدعسگرخانی[3]
تاریخ دریافت: 18/8/1398- تاریخ پذیرش:10/9/1398
 
چکیده:
اشغال عراق توسط آمریکا  در سال 2003 به بهانه مبارزه با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی و دفاع از حقوق بشر و استقرار دموکراسی انجام گرفت. آمریکا در این جنگ از تسلیحات خوشه ای و فسفر سفید و اورانیوم رقیق شده استفاده نمود که منجر به پیامدهای سنگین زیست محیطی و انسانی سنگینی گردید. این مقاله در صدد پاسخ به این سوالات می باشد که در دوران اشغال عراق (2011-2003)، تحلیل حفاظت و عدم تخریب محیط زیست این کشور از سوی اشغالگران چگونه قابل تبیین است؟ پیامدهای زیست محیطی بکارگیری سلاح‌های ممنوعه در اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل دارای چه توصیفی می‌باشد؟ و در صورت ارتکاب جنایات بین المللی در رابطه با محیط زیست در عراق، مراجع صالحه برای تعقیب، محاکمه و مجازات کدام هستند؟ روش مطالعه تبینی و تحلیلی و مطالعه اسناد، کتب و نشریات فارسی و انگلیسی و آمار رسمی و گزارشات می باشد.[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی،هرمزگان، ایران
p.rahnavard@gmail.com


[2]- استادیار (استاد مدعو شعبه بین الملل)، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی،هرمزگان، ایران: نویسنده مسئول
Salahi.sohrab@gmail.com


[3] - دانشیار (استاد مدعو شعبه بین الملل)، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران
asgarkha@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها